مهر ۳, ۱۳۹۶

دوره تربیت مربی بازی آموزی

  آموزش صحیح بازیهای جنبشی ، حرکتی، فکری ، هوشی و تربیتی برگزاری خانه خلاقیت ویژه مربیان مهدها و موسسات آموزشی