اعطای نمایندگی محاسبات ذهنی (چرتکه)

ابزارهای آموزشی1- چرتکه: ابزاری است برای محاسبه چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) در ریاضی.2- کتاب: هر سطح دارای 2 جلد کتاب تمام رنگی می باشد. همچنین یک جلد کتاب تمرین نیز از سطح 2 به بعد به سیستم آموزشی اضافه می گردد.3-…